Segorbe

Ressenya històrica

Des de l’espionatge sublevat es va considerar durant gran part del conflicte la
seua autenticitat. Apareix en diverses enumeracions amb distintes referències (5214 o 6401) i es va arribar a dir que era gran i estava emmascarat (AHEA, A 134).
Apareix per primera vegada citat a l’obra de Salas Larrazábal (1969), encara que investigacions posteriors ja confirmen la seua no existència (Sánchez, 2010).

Bibliografia i fonts
AHEA. Resumen de información sobre la provincia de Castellón menos la capital, s/f. Exp. A 134.
SÁNCHEZ MARTÍN, Carlos Javier, «La aviación militar durante la Guerra Civil en la región levantina», a AGUILAR, Inmaculada (coord.), 100 años de historia de la aviación en la Comunitat Valenciana, València, Conselleria d’Infraestructures i Transport, 2010, pp. 167-188.

fletxes_trans